Volební řád PDMH

Volební řád PDMH

Městský parlament dětí a mládeže (PDM města Holešova) se dne 14.10. 2003 usnesl na tomto volebním řádu:

§ 1. Úvodní ustanovení

a. Volební řád PDM města Holešova upravuje délku funkčního období, přípravu, vyhlášení a provedení voleb členů PDM města Holešova a jeho rady.
b. Vysílají subjekt (škola, organizace) může delegovat maximálně tři členy do PDM města Holešova.

§ 2. Věk členů PDM města Holešova

a. Za členy PDM města Holešova mohou být zvoleni žáci,studenti studující nebo pracující v neziskové organizaci ve městě Holešov věku od 12 do 20 let s trvalým bydlištěm v ČR.
b. Za členy PDM města Holešova je možné zvolit pouze žáky a studenty, kteří se svou kandidaturou souhlasí a mají zájem v PDM města Holešova pracovat.

§ 3. Funkční období


a. PDM města Holešova se ustavuje na období jednoho školního roku.
b.Funkční období člena PDM města Holešova začíná dnem zvolení. Schůzi PDM města Holešova řídí Rada PDM města Holešova, které končí volební období.
c. Mandát – funkční období jednotlivých členů PDM města Holešova může výjimečně skončit i v průběhu funkčního období z důvodu:
– pokud se člen PDM města Holešova sám mandátu vzdá a písemně oznámí tuto skutečnost Radě PDM města Holešova
– pokud člena PDM města Holešova odvolá vysílající subjekt (škola, organizace) nebo nadpoloviční většina hlasů účastníků zasedání PDM města Holešova
– přestěhováním se mimo město Holešov a ukončením studia v Holešově.

d. V případě zániku mandátu člena Rady PDM v průběhu funkčního období se nový člen Rady PDM města Holešova volí v doplňujících volbách

§ 4. Průběh voleb


a. Volby svým usnesením vyhlašuje Rada PDM města Holešova zpravidla na začátku nového školního roku
b. Za člena Rady PDM lze navrhnout a zvolit pouze kandidáta z řad dětí a mládeže, který pracuje (je členem) v PDM města Holešova
c. Tajná volba člena Rady PDM probíhá písemnou formou. Členové PDM města Holešova mají oprávnění volit napíšou na hlasovací lístek jméno a příjmení kandidáta, kterému dávají svůj hlas. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
d. Veřejná volba člena Rady PDM města Holešova probíhá zvednutím ruky anebo hlasovacího lístku na znamení souhlasu s navrženým kandidátem. Zvolen je ten, kdo získá prostou většinu hlasů přítomných členů.
e. O způsobu volby budou členové PDM města Holešova vždy předem hlasovat.

§ 5. Volby rady PDM města Holešova


a. První schůzi nově zvolené Rady PDM města Holešova svolává a řídí její dosavadní předseda, kterému končí funkční období.
b. Na svém prvním zasedání volí nová Rada PDM města Holešova (ze svých členů) tyto funkcionáře:
– předseda
– místopředseda
– tři členy rady PDM města Holešova

c. Volby mohou proběhnout i v průběhu funkčního období, pokud to schválí nadpoloviční většina Rady PDM města Holešova.
d. Rada PDM města Holešova:
– řídí činnost PDM města Holešova.
– obsahově i organizačně připravuje akce PDM města Holešova v období mezi zasedáními PDM města Holešova,
– připravuje zasedání PDM města Holešova,
– spolupracuje s krajským a národním parlamentem v průběhu celého roku,
– v případě zániku mandátu některého ze svých členů (v průběhu funkčního období) do svých řad doplní chybějícího člena Rady PDM města Holešova v nových volbách.

§ 6. Změny volebního řádu PDM města Holešova


a.O změnách volebního řádu rozhodují členové zasedání PDM města Holešova na návrh kteréhokoliv člena zasedání PDM města Holešova.
b.Navržená změna se považuje za schválenou, pokud pro ni hlasovala více než polovina členu zasedání PDM města Holešova.

Koordinátor: Jarmila Vaclachová