Informace o Parlamentu dětí a mládeže Holešov

Informace
o
Parlamentu dětí a mládeže Holešov

§ 1. Základní ustanovení

a. Parlament dětí a mládeže (PDM) města Holešova je samosprávná skupina dětí a mládeže.
b. PDM města Holešova je skupina, jejímž patronem je Zastupitelstvo města Holešova.

§ 2. Cíle PDM města Holešova

a. Vytvářet prostor pro diskusi dětí a mládeže Holešova s představiteli samosprávy města Holešova.
b. Vhodným způsobem (dětská slyšení, akce pro veřejnost aj.) upozorňovat na problémy dětí a mládeže v Holešově.
c. Prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociálnípéče, sportu a kultury, pozitivního využívání volného času.
d. Šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, Ústavy ČR a informovat o nich děti, mládež i dospělé ve svém okolí.

§ 3. Formy práce PDM města Holešova


a. Výměna názorů se zástupci města Holešova, jednotlivými odbory a komisemi.
b. Vytvářet aktivity pro děti, mládež a veřejnost.
c. Zúčastňovat se jednání krajského parlamentu dětí a mládeže popř. Národního parlamentu dětí a mládeže ČR.
d. Informovat o veškerých aktivitách PDM města Holešova širokou veřejnost a zástupce města Holešova.

§ 4. Členství


a. Vznik členství
-Členy PDM města Holešova jsou aktivisté dětí a mládeže ve věku 12 až 20 let.
b. Zánik členství
-členství zaniká odstoupením, překročením věku 20 let nebo odvoláním člena,
-člena PDM města Holešova odvolává nadpoloviční většina hlasů účastníků řádného nebo mimořádného zasedání PDM města Holešova, nebo vysílající subjekt (škola, organizace),
-návrh na odvolání člena musí obsahovat řádné zdůvodnění,
-důvodem k odvolání může být dlouhodobá neomluvená absence, hrubé porušení cílů PDM města Holešova apod.
c. Povinnosti členů
-účastnit se každého jednání PDM města Holešova; pokud se člen nemůže zúčastnit jednání, omlouvá se předem předsedovi Rady nebo koordinátorovi PDM města Holešova,
-plnit úkoly zadávané radou.
d. Práva členů
-volit a být volen do Rady PDM města Holešova,
-pracovat v komisích při PDM města Holešova
-požadovat po radě PDM města Holešova nebo zástupcích města Holešova informace, které se týkají správy města, fungování veřejné správy apod.

§ 5. Organizační struktura a organizační zabezpečení PDM


a. Základní organizační jednotkou je člen PDM města Holešova.
b. Všechna jednání řídí volená rada za účasti zástupců samosprávy
Předseda
-zahajuje, řídí a ukončuje jednání PDM města Holešova,
-dává hlasovat o jednotlivých bodech programu,
-svou autoritou dohlíží nad klidným průběhem diskuse,
-vyhlašuje termín a místo konání dalšího jednání PDM města Holešova,
-má možnost vykázat kohokoli, kdo ruší klidný průběh jednání,
-dává slovo diskutujícím i hostům.
Místopředseda
-v nepřítomnosti předsedy PDM města Holešova přebírá všechna jeho práva a povinnosti.
c. Po zvolení Rady se ostatní členové PDM města Holešova podle svého zájmu zařadí a následně pracují v komisích, v jejichž čele stojí členové Rady.
d. Jednotlivé komise zřizuje PDM města Holešova.

§ 6. Jednání PDM města Holešova


a. Jednáním se rozumí: Řádné a mimořádné zasedání, dětské slyšení, kulatý stůl a další akce.
b. Jednání PDM města Holešova:
-se koná dle potřeby, zpravidla jednou za měsíc v prostorách MÚ, CVA Všetuly apod. ,
-průběh jednání: kontrola docházky, vlastní jednání, diskuse nad zprávou z jednání,
-z každého jednání bude vypracován zápis, který se ukládá.
c. Mimořádné jednání PDM města Holešova: členy svolává předseda, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů PDM města Holešova.
d. Dětské slyšení: koná se zpravidla čtyřikrát za rok za účasti představitelů samosprávy města Holešova.
e. Kulatý stůl se koná zpravidla dvakrát za rok vždy na určité téma.
f. Další akce: členové PDM města Holešova se účastní jako spolupořadatelé některých akcí pro děti a mládež i veřejnost pořádaných MÚ, CVA Všetuly a jiných.

Dodatek č. 1


Pravidla chování člena PDM města Holešova
Člen PDM města Holešova
1. Se chová a mluví slušně.
2. Plní své povinnosti v PDM města Holešova.
3. Neskáče druhým do řeči.
4. Je dochvilný.
5. Vypíná si v době jednání PDM města Holešova mobilní telefon.

Koordinátor: Jarmila Vaclachová