Jednací řád PDMH

Jednací řád PDMH

Parlament dětí a mládeže města Holešova (dále jen PDM města Holešova) se dne 14.10.2003 usnesl na tomto jednacím řádu:

§ 1. Úvodní ustanovení PDM města Holešova

a. Jednací řád PDM města Holešova upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a další otázky.

§ 2. Pravomoci

a. PDM města Holešova formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů rozhoduje o všech otázkách týkajících se zájmů a práv dětí a mládeže.
b. Ve své činnosti spolupracuje s orgány státní správy, samosprávy, dětskými a mládežnickými organizacemi, neziskovými organizacemi, středisky volného času dětí a mládeže apod.

§ 3. Svolání jednání


a. Zasedání PDM města Holešova svolává Rada PDM města Holešova podle potřeby nejméně jedenkrát za měsíc.
b. Zasedání Rady PDM města Holešova svolává její předseda.
c. Předseda je povinen svolat zasedání PDM města Holešova do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů PDM města Holešova nebo Národního dětského parlamentu.

§ 4. Příprava jednání


a. Přípravu zasedání PDM města Holešova organizuje Předseda podle programu stanoveného Radou PDM města Holešova, kterou tvoří: předseda, místopředseda a tři členové rady
b. Rada před každým zasedáním PDM města Holešova stanoví zejména:
– dobu a místo jednání
– návrh programu jednání
– návrh usnesení
– informace o činnosti Rady PDM města Holešova

§ 5. Účast členů PDM města Holešova na jednání


a. Členové PDM města Holešova jsou povinni se zúčastnit každého zasedání PDM města Holešova, jinak jsou povinni se omluvit předsedovi Rady PDM města Holešova s uvedením důvodu nepřítomnosti. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předseda Rady PDM.
b. Účast na jednáních stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6. Program zasedání


a. Program zasedání PDM města Holešova navrhuje Rada PDM města Holešova (viz § 4). Členové PDM města Holešova mohou navrhnout v předloženém programu změny.
b. Předseda Rady PDM města Holešova přednese návrh programu při zahájení zasedání PDM města Holešova. Program a jeho změny schvalují členové zasedání PDM města Holešova hlasováním.

§ 7. Průběh zasedání


a. Jednání PDM města Holešova je možné zahájit, pokud je přítomná nadpoloviční většina jeho členů.
b. Zasedání PDM města Holešova řídí předsedající, kterým je zpravidla předseda nebo určený člen Rady PDM města Holešova. Účastníci zasedání PDM města Holešova jsou povinni respektovat předsedajícího.
c. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
d. V zahajovací části předsedající podle listiny přítomných doloží účast (viz § 7, odst. 1). Poté nechá schválit program jednání PDM města Holešova
e. Průběh jednání

– Návrh obsahu jednotlivých hlavních bodů programu z pověření Rady PDM města Holešova přednáší člen – navrhovatel.
– Po přednesení návrhu (úvodního slova) k jednotlivému bodu programu je otevřena rozprava(diskuse).
– Poté předsedající otevře rozpravu (diskusi). V rozpravě je možno diskutovat pouze k projednávanému tématu. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo. Z časových důvodů může zasedáni PDM města Holešova omezit počet vystoupení anebo časový limit na jedno vystoupení. Předsedající uděluje slovo členům v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásili. Navrhovateli, zpravodaji, členům Rady PDM města Holešova a pozvaným hostům uděluje předsedající slovo ihned, jakmile se o ně přihlásí.
– Do rozpravy (diskuse) se mohou přihlásit členové PDM města Holešova zvednutím ruky. V rozpravě vystupují za svoji osobu, nebo za děti a mládež, které zastupují (školu, organizaci…). Pokud diskutující mluví za děti a mládež, které zastupuje, musí prohlásit, že s nimi projednal danou otázku a jeho slova vyjadřují jejich většinový názor.
– Do rozpravy (diskuse) se mohou přihlásit i hosté jednání PDM města Holešova. Předsedající jím udělí slovo. Názor nebo návrh hostů lze zařadit do změn nebo hlasování, jen pokud v rozpravě zaznělo alespoň jedno souhlasné stanovisko od člena PDM města Holešova.
– Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se nemůže slova ujmout.

§ 8. Příprava usnesení


a. Před ukončením jednání PDM města Holešova předkládá návrhová komise návrh úplného znění usnesení.
b. Usnesení musí být schváleno hlasováním před ukončením jednání (zpravidla jako poslední bod jednání).
c. Usnesení zpravidla obsahuje:

– uložení úkolů pro Radu nebo jiné členy PDM města Holešova
– odpovědnost a termín splnění,
– doporučení, návrhy, náměty nebo připomínky pro spolupracující subjekty (orgány, organizace, instituce, školy apod. ).

§ 9. Hlasování


a. PDM je usnášeníschopné, pokud je na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů
b. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů PDM města Holešova.
c. Pozměňovací návrhy se předkládají ústní nebo písemnou formou.
d. Pokud byly předloženy pozměňovací návrhy, dá předsedající vždy hlasovat nejprve o předložených změnách (nebo protinávrzích) vždy v pořadí, v jakém byly předneseny. O shodných návrzích se hlasuje pouze jednou. Nehlasuje se o návrhu,
který je v protikladu s již přijatým a schváleným návrhem.
e. Jestliže předložený návrh nezískal potřebnou většinu (§ 8, odst. 2 a 3) považuje se za zamítnutý a nelze o něm na probíhajícím zasedání dále diskutovat.

§ 10. Dotazy a podněty


a. Členové PDM města Holešova mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty. Rada PDM města Holešova na svém jednání rozhodne podle obsahu, komu podnět předá nebo koho požádá o spolupráci při jeho řešení.
O výsledku Rada PDM města Holešova informuje předkladatele na příštím jednání PDM města Holešova.

§ 11. Ukončení zasedání


a. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program zasedání vyčerpán, nikdo se již nehlásí o slovo a bylo schváleno závěrečné usnesení.
b. Zasedání předsedající může ukončit i pokud poklesne počet přítomných členů pod nadpoloviční většinu všech členů PDM města Holešova.

§ 12. Organizační záležitosti


a. Všechny dokumenty PDM města Holešova ověřuje svým podpisem předseda Rady PDM města Holešova.
b. Zápis z jednání provádí zpravidla pověřený člen Rady PDM města Holešova. Svým podpisem jej ověřuje předseda Rady PDM města Holešova. Dokumenty PDM města Holešova se ukládají u koordinátora projektu Participace, u místostarostky města Holešov, u předsedy Rady PDM města Holešova a na internetových stránkách stránkách.

Koordinátor: Jarmila Vaclachová